INTAKEGESPREK

In dit intakegesprek krijgen we een beeld van de klachten en de belemmeringen die deze klachten met zich meebrengen. Tevens wordt er gevraagd naar de werkzaamheden die iemand verricht en de relatie hiervan met de klachten. De intake bestaat dus uit:

• Gesprek over verloop van de klachten, onderzoeken, behandelingen en resultaten hiervan.
• Gesprek over het bedrijf en de voorkomende werkzaamheden in relatie tot de klacht.
• Vragenlijsten over het huidige functioneren en algemeen welbevinden.
• Fysiotherapeutisch / manueeltherapeutisch onderzoek.
• Conditie / krachttesten

Na de intake wordt er een advies op maat gegeven m.b.t. probleem van de cliënt in relatie tot zijn werk. Tevens wordt inzicht gekregen in de actualiteit van de klacht en het verloop, de werkzaamheden en de motivatie van de cliënt.

FYSIEKE TRAINING

De module Fysieke Training duurt 12 weken, waarbij 2 keer per week getraind wordt. Deze training kan ook in de avonduren plaatsvinden. Hierbij wordt de algemene belastbaarheid verhoogd in het trainingscentrum. Na afsluiting vindt er een follow-up plaats na 3 en 6 maanden.

Na aanmelding vindt er een fittest plaats. Deze wordt samen met de deelnemer bekeken en geanalyseerd. De noodzaak om te trainen, wordt verder benadrukt. Na 4 en 12 weken vindt een herhaling van de fittest plaats. Deze wordt opnieuw met de deelnemer besproken en worden er adviezen gegeven. Er vindt een follow-up plaats op de werkplek na 3 en 6 maanden.

TRAINEN OP HET WERK

De module Trainen op het werk duurt 8 weken, waarbij de specifieke werkhandelingen op de werkplek zelf worden geoefend en de algemene belastbaarheid wordt verhoogd in het trainingscentrum. Na afsluiting vindt er een follow-up plaats na 3 en 6 maanden.

Na aanmelding vindt er een inventarisatie plaats van de werkhoudingen- en handelingen in relatie tot de bestaande problematiek. Daarna worden er op de werkplek video opnames gemaakt.
Deze worden samen met de deelnemer bekeken en geanalyseerd. De noodzaak om de werkwijze te veranderen in relatie tot de klacht, wordt verder benadrukt door het geven van voorlichting, zowel verbaal als visueel.

Op de werkplek zelf, worden de aangeleerde veranderingen in het bewegingspatroon geoefend en dus in de praktijk toegepast. Na 4 weken en op het einde van de Module Trainen op het werk wordt er op de werkplek getraind. Daarnaast vindt er 6 weken met een frequentie van 2 keer per week, een fysieke training plaats om de belastbaarheid van de deelnemer te verhogen. Deze training kan in de avonduren plaatsvinden. Eigen verantwoordelijkheids- gevoel bijbrengen bij de deelnemer is een elementair onderdeel van de Module Trainen op het werk. Er vindt een follow-up plaats op de werkplek na 3 en 6 maanden.

REACTIEF MODULE

De Reactief Module is een geprotocolleerd gedragsmatig gericht fysiek trainingsprogramma, waarbij de dagelijkse activiteiten tijdens het werk als privé centraal staan. De provocatie van de klachten wordt hierdoor bij de bron aangepakt en arbeidsverzuim verminderd. De werkplek en de coachingsgesprekken nemen een centrale rol in binnen onze aanpak.

De rol van het werk op de klacht is vaak erg groot. Vooral de houdingen en bewegingen die gedaan worden maar ook aan het soort gereedschap en hulpmiddelen die wel of niet worden gebruikt. Daarom is onze aanpak erop gericht om hier veel aandacht aan te besteden. Tevens is het noodzakelijk dat de “zwakke plek” goed beschermd wordt door een sterk spiercorset. Hiervoor wordt gericht getraind.

Het doel van de module is:
• Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid van personen met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat.
• Een gedragsmatige trainingsaanpak gecombineerd met werkplekspecifieke aspecten, waardoor de aanpak zeer effectief en duurzaam is.
• Het reïntegreren van werknemers die regelmatig gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn tgv hoofdzakelijk lichamelijke klachten.

De Reactief Module zier er als volgt uit:
• Duur module: drie maanden, exclusief drie follow-up momenten.
• Duur training: anderhalf uur, waarvan:
- een half uur individuele begeleiding
- één uur lichamelijke training
• De eerste 8 weken komt u drie keer per week, later 2 keer en uiteindelijk 1 keer per week. De trainingen worden door ons ingepland en zullen op vaste tijden overdag plaatsvinden.

Individuele begeleiding
• Aanleren van vaardigheden benodigd in de werksituatie / thuissituatie.
• Gericht op een terugkeer naar het werk of kunnen blijven werken.
• Werkplekbezoek en toepassing ervan in de training.
• Specifiek op uw situatie.
• Individuele gesprekken

De training
• Onder begeleiding in kleine groepjes.
• Werkplekgericht.
• Opgesteld aan de hand van uw doelen en functioneren.

De Follow-up
Na drie maanden intensieve training wordt de Reactief Module gevolgd door 3 follow-up momenten. Deze vinden na 3, 6 en 8,5 maanden na beëindiging van de Reactief Module plaats.
Gedurende de trainingen zal de cliënt begeleidt worden door een vaste begeleider.
Het werkplekbezoek en de coachingsgesprekken nemen tijdens de gehele module een centrale plaats in.

Tijdens de afsluiting en de follow-up momenten wordt de afgelopen periode geëvalueerd en worden er aanbevelingen gegeven voor de toekomst.

WERKPLEKBEZOEK EN ADVIES

De module werkplekbezoek en advies bestaat uit het bekijken van de werkomgeving in relatie met de activiteiten van de cliënt. Dit wordt door middel van een video opname vastgelegd en met de cliënt samen nadien bekeken.

Het gaat dus niet alleen om aanpassingen qua werkomgeving, maar m.n. om aanpassingen in houding- en bewegingen, gewoontes en werkstijl van de cliënt op de werkplek. Het werkplekbezoek wordt vastgelegd in een verslag en besproken met de leidinggevende en bedrijfsarts.

ARBEIDS-FYSIOTHERAPEUTISCH SPREEKUUR

Het arbeidsfysiotherapeutisch spreekuur heeft een preventief karakter. Het is bedoeld voor mensen die nog niet verzuimen maar wel last hebben tijdens hun werk van hun houdings- en bewegingsapparaat. Werknemers maken zelf een afspraak of worden ingepland door de leidinggevende. Er wordt inzicht verkregen in de klacht, een advies uitgebracht (b.v. oefeningen of steunzolen) en diezelfde dag wordt er naar de werkplek gekeken. Niet alleen de werkplek maar vooral ook “hoe werkt de cliënt”, wordt bekeken en advies erover uitgebracht. Het gehele spreekuur wordt met de bedrijfsarts gecommuniceerd.

INTAKEGESPREK

In dit intakegesprek krijgen we een beeld van de klachten en de belemmeringen die deze klachten met zich meebrengen. Tevens wordt er gevraagd naar de werkzaamheden die iemand verricht en de relatie hiervan met de klachten. De intake bestaat dus uit:

• Gesprek over verloop van de klachten, onderzoeken, behandelingen en resultaten hiervan.
• Gesprek over het bedrijf en de voorkomende werkzaamheden in relatie tot de klacht.
• Vragenlijsten over het huidige functioneren en algemeen welbevinden.
• Fysiotherapeutisch / manueeltherapeutisch onderzoek.
• Conditie / krachttesten

Na de intake wordt er een advies op maat gegeven m.b.t. probleem van de cliënt in relatie tot zijn werk. Tevens wordt inzicht gekregen in de actualiteit van de klacht en het verloop, de werkzaamheden en de motivatie van de cliënt.

REACTIEF PLUS MODULE

De Reactief Plus module is een geprotocolleerd gedragsmatig gericht fysiek trainingsprogramma met mental coaching, waarbij de dagelijkse activiteiten tijdens het werk als privé centraal staan. De provocatie van de klachten wordt hierdoor bij de bron aangepakt en arbeidsverzuim verminderd. De werkplek en de coachingsgesprekken nemen een centrale rol in binnen onze aanpak.

De Reactief Plus module is bedoeld voor mensen met langer aanwezige klachten cq aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat in combinatie met mentale overbelasting, waarbij dagelijkse activiteiten tijdens het werk als privé centraal staan.

Het doel van de module is:
• Het voorkomen van langdurige arbeidsongeschiktheid van personen met aandoeningen aan het houdings- en bewegingsapparaat.
• Een gedragsmatige trainingsaanpak gecombineerd met werkplekspecifieke aspecten, waardoor de aanpak zeer effectief en duurzaam is.
• Het reïntegreren van werknemers die regelmatig gedeeltelijk of geheel arbeidsongeschikt zijn tgv hoofdzakelijk lichamelijke klachten.

De totale duur van het programma bedraagt 13 weken. Na deze periode van 13 weken worden er nog 3 evaluatieafspraken (3,6 en 9 maanden) gemaakt.

De trainingsduur bedraagt:
• De eerste 8 weken van 3x/ week 90 minuten per training
• De volgende 3 weken 2x/ week 90 minuten per training
• Dan 2 weken 1x/week 90 minuten per training

Tijdens de trainingen zal de cliënt begeleidt worden door een mental coach en vaste begeleiders Het werkplekbezoek en de mentale coaching nemen tijdens de gehele module een centrale plaats in.